وبلاگ شخصی عبدالحسین پروه

برگی از هزاران که باید می بود و...

برای دیدن نمونه سوال  " ادامه مطلب  " را کلیک کنید
 

بدون استفاده از ماشین حساب

ردیف

متن سؤالات

نمره

 

 

1

2

3

4

5

Ø        A)جمله های درست را با« »  و جمله های نادرست را با « × » مشخص کنید.

v       با سه پاره خط 3 و 5 و 7 سانتی متر می توان مثلث رسم کرد.

v       هر مکعب 8 یال دارد.                  

v      

 

هر عدد طبیعی بزرگ تر از یک حداقل یک شمارنده اول دارد.

v       توان دوم یک را مکعب آن عدد گویند.

v         بین 5 و 7 است.

 

25/1

 

 

1

2

3

4

Ø        B) هر یک از جمله های زیر را با عدد یا کلمه ی مناسب کامل کنید.

§          حاصل  عدد ......... است.

§          ضلع مربعی a2 است محیط مربع برابر است با ............... .

§          کوچک ترین عددی که فقط دو شمارنده اول دارد، عدد ........... است.

§          از دوران یک مستطیل حول طول آن ................... به وجود می آید.

 

1

 

 

1

 

2

 

3

 

 

4

 

5

Ø        C) گزینه درست را انتخاب کنید.

حاصل عبارت 3+5-4- کدام گزینه است؟

 الف) 12-                          ب) 6-                          ج) 6                           د) 12

جمله nام الگوی مقابل کدام است؟                                                        ... و 15 و 12 و 9 و 6

 الف) n3 ب) 3+n ج) 3-n6 د) 3+n3

اجسام هندسی به سه دسته ....... تقسیم می شوند.

الف) کروی و هرمی و مخروطی                                ب) مخروطی و منشوری و هرمی

ج) کروی و منشوری و مخروطی              د) کروی و منشوری و هرمی

عبارت کلامی « چهار تا کم تر از هفت برابر یک عدد» به صورت کدام عبارت جبری است؟

الف) 4+ 7             ب) 7-4   ج) 4- 7 د) 7- 4

کدام یک از عبارت های زیر    را نشان می دهد.

  الف)   ب) +  ج)  د) ×

 

25/1

 

 

1

Ø        D) به سؤال های زیر پاسخ دهید.

حاصل عبارت زیر را به دست آورید.                                                                                             (2-)×(3-)÷((3-)-6-)

 

 

 

 

75/0

 

ادامه ی سؤالات در صفحه ی بعد

 

ردیف

متن سؤالات

نمره

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

مثلث متساوی الساقینی رسم کنید که قاعده ی آن 3 سانتی متر و زاویه ی رأس آن 40 درجه باشد.

 

 

 

 

 

با توجه به شکل استدلال کنید که چرا دو مثلث هم نهشت اند.                           C

 

A

Dcm3         Ocm3    

 

B

 

جمله ی صدم الگوی عددی زیر را بنویسید.                                                                              ... و 7 و 5 و 3 و 1                           

 

 

الف) عبارت جبری مقابل را ساده کنید.                =(8+ 4)-7- 2

 

 

ب) مقدار عددی عبارت زیر را به ازای 1- =  و 2- =  به دست آورید.                                        = 4+ 2- ( 4- 2)3

 

 

 

شمارنده های اول عدد 108 را با رسم نمودار درختی مشخص کنید.

 

 

 

تصویر از بالا جسم مقابل را رسم کنید.

الف) بردار  ابتدا در  را رسم کنید و سپس جمع نظیر بردار را بنویسید.

 

 

 


ج) در تساوی زیر مقدارهای   و   را به دست آورید.

= +

 


جذر تقریبی عدد مقابل را به دست آورید.                                                                                                               

 

5/0

 

 

 

 

 


75/0

 

 

 

 

 

 

25/0

 

5/0

 

 

5/0

 

 

 

 


5/0

 

 

 


5/0

 

 

 


75/1

 

 

 

 

 

 

5/0

 

ادامه ی سؤالات در صفحه ی بعد

 

با استفاده از ماشین حساب

 

ردیف

متن سؤالات

نمره

1

دمای هوای زاهدان 17 درجه بالای صفر و دمای هوای اردبیل 13 درجه زیر صفر است.

اردبیل چند درجه از زاهدان سردتر است؟

میانگین دمای هوای دو شهر را حساب کنید.

1

2

دو عدد صحیح پیدا کنید که حاصل ضرب آن ها 24 و حاصل جمع آن ها بیش ترین مقدار ممکن باشد.

 

5/0

3

در شکل مقابل اندازه های زاویه های و  را پیدا کنید.

 

 

 

1

4

از 4 برابر عددی، 3 واحد کم کردیم حاصل 17 شد. آن عدد را به دست آورید.(با تشکیل معادله و حل آن پاسخ دهید.)

 

 

 

1

5

قاعده ی یک منشور سه پهلو مثلث قائم الزاویه با اندازه ضلع های قائمه 3 و 4 سانتی متر است و ارتفاع آن 6 سانتی متر می باشد. حجم این منشور را بیابید.

 

 

 

1

6

با تجزیه عددها به شمارنده اول ، «ب.م.م» و «ک.م.م» دو عدد را بیابید.

و                                                                             ( 72 و 162) (الف

 

 

 

1

7

دو ظرف به گنجایش 12 و 18 لیتر داریم. می خواهیم با یک پیمانه که هر بار پر و خالی می شود، دو ظرف را به طور کامل پر کنیم کدام پیمانه ها برای این کار مناسب هستند؟

 

 

5/0

8

الف) عبارت توان دار مقابل را محاسبه کنید.  +

 

ب) عبارت مقابل را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.

 

 

5/1

 

ادامه ی سؤالات در صفحه ی بعد

 

ردیف

متن سؤالات

نمره

9

مریم با پول خود 4 دفتر خرید، اگر قیمت هر دفتر 150 تومان باشد همه پول مریم را حساب کنید.(راهبرد رسم شکل)

 

 

 

 

1

10

مجموع سن سه نفر14 سال و حاصل ضرب سن آن ها 70 است. سن بزرگ ترین نفر چقدر است؟(راهبرد حذف حالت های نامطلوب)

 

 

 

 

 

 

1

11

به جای     چه عددی می توان قرار داد؟(راهبرد حدس و آزمایش)                                               17 3-        2

 

 

 

5/0

 

جمع نمرات

20

 

 

« پیروز و مانا باشید »

 

 

طراح :سهرابی

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

[ چهارشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ] [ 12:12 ب.ظ ] [ عبدالحسین ]

[ 1 نظر ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه